Raadsbesluit Wvg 'Zuidelijke ontsluiting Kersenweide' ter inzage

08-07-2022
712 keer bekeken

De inzagetermijn is inmiddels verlopen. De stukken zijn (elektronisch) ter inzage gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van Bunnik op 6 juli 2022 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg heeft besloten om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Gebied

De gronden zijn gelegen in het plangebied dat plaatselijk bekend is als “Zuidelijke ontsluiting Kersenweide” te Odijk en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in het gemeenteblad, te weten 8 juli 2022.

Terinzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met het voorstel en verdere bijbehorende bijlagen, bevat­ten­de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 8 juli 2022 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Bunnik, gedurende zes weken. Tevens zal de terinzagelegging op elektronische wijze plaatsvinden, te raadplegen via www.kersenweideodijk.nl.

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Bunnik te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 5 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad, bij de gemeenteraad van de gemeente Bunnik tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Bunnik, onder vermelding van zaaknummer 1168671, Postbus 5, 3980 CA te Odijk, en dient uiterlijk 18 augustus 2022 te zijn ontvangen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Dijksman tijdens kantooruren van 08:30 uur tot en met 16:30 uur via telefoonnummer 030 659 48 48.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen